Článek ‘Definite Causal Link’ Between COVID Vaccine Rollouts and Peaks in All-Cause Mortality, New Study Finds vyšel na serveru the Defender 20. září 2023. Referovanou studii COVID-19 vaccine-associated mortality in the Southern Hemisphere publikoval kanadský server Correlation 17. září 2023.

Vědci odhadli, že vakcíny proti COVID-19 vedly k celosvětově přibližně 17 milionům úmrtí, přičemž nejvíce úmrtí se vyskytuje mezi staršími lidmi.

Nová studie v 17 zemích zjistila „jasnou příčinnou souvislost“ mezi vrcholy úmrtnosti a rychlým zaváděním vakcín a boosterů proti Covidu-19.

Výzkumníci z kanadské neziskové organizace CorrelationČesky, věnující se nezávislému vědeckému zkoumání témat veřejného zájmu, zjistili, že více než polovina analyzovaných zemí v době od 11. března 2020, kdy Světová zdravotnická organizace vyhlásila globální pandemii, nezaznamenala do zavedení vakcín a boosterů žádný zjistitelný nárůst úmrtnosti.

Zjistili také, že všech 17 zemí, které tvoří 10,3 % celosvětové populace, zaznamenalo bezprecedentní nárůst úmrtnosti, který přímo souvisel se zaváděním vakcín a přeočkování.

Pomocí statistické analýzy údajů o úmrtnosti autoři vypočítali, že riziko fatální toxicity injekce významně roste s věkem, ale že ve všech věkových kategoriích a zemích připadá v průměru 1 úmrtí na 800 injekcí.

Podle tohoto výpočtu při 13,5 miliardách injekcí podaných do 2. září 2023 vědci odhadli, že po zavedení vakcíny celosvětově bylo 17 milionů úmrtí (± 500000)  způsobeno očkováním proti Covidu-19.

„To by odpovídalo hromadné iatrogenní[1] události, na kterou zemřelo 0,213 % (± 0,006) světové populace a která žádným úmrtím měřitelně nezabránila,“ napsali autoři.

Toto číslo, jak poznamenali, je 1000 krát vyšší, než by odpovídalo dřívějším hlášením na základě údajů z klinických studií, sledování nežádoucích účinků a statistik příčin úmrtí získaných z úmrtních listů.

Jinými slovy: „Vakcíny proti Covidu-19 životy nezachránily a jeví se jako smrtelně toxické látky“, napsali.

Ve všech 17 analyzovaných zemích byly injekce nejtoxičtější pro starší osoby .

Autoři dospěli k závěru, že vlády by měly „okamžitě ukončit nepodloženou zdravotní politiku, která pro injekci vakcíny proti Covidu-19 upřednostňuje starší osoby, dokud nebudou provedeny spolehlivé analýzy rizika a přínosu“.

180 stránkový dokument Denise Rancourta, Ph.D.Česky, bývalého profesora fyziky a 23 let vedoucího vědeckého pracovníka na Otavské univerzitě, Mariny Baudin, Ph.D., Josepha Hickeyho, Ph.D. a Jérémie Merciera, Ph.D., byl publikován 17. září.

Užití úmrtnosti k identifikaci úmrtí způsobených vakcínami

Úmrtnost ze všech příčin (ACM) – míra celkového počtu úmrtí ze všech příčin v daném časovém rámci pro danou populaci – je nejspolehlivějším údajem používaným epidemiology pro detekci a charakterizaci událostí způsobujících smrt a pro hodnocení míry dopadu úmrtí na populaci, napsali autoři.

Na rozdíl od jiných ukazatelů nepodléhají údaje ACM zkreslením, jaká se mohou vyskytovat při subjektivním hodnoceníČesky příčiny smrti. V datech ACM se objeví jakákoli událost, od přírodní katastrofy, jako je zemětřesení, po vlnu sezónních nebo pandemických onemocnění.

S využitím metodologií vyvinutých ve svých předchozích výzkumech pandemie COVID-19 a očkování v IndiiČesky, Austrálii, IzraeliČesky, USA a Kanadě, použili autoři změny úmrtnosti k identifikaci úmrtí spojených s hromadným očkováním.

Rancourt DefenderuČesky řekl, že poté, když autoři zjistili „ohromující“ korelaci mezi vakcínami, boostery a nadměrnou úmrtností v těchto pěti zemích, hledali podobné údaje v dalších zemích, aby mohli analýzu zopakovat a ověřit, zda také v nich došlo ke stejné synchronicitě.

Tam, kde byly údaje k dispozici, sledovali a statisticky analyzovali vztah mezi skoky v národních hodnotách úmrtnosti v období pandemie Covid-19 a zaváděním vakcín a přeočkování, stratifikovaný podle věku .

Jinými slovy, analyzovali, zda se po vyhlášení pandemie Covid-19 a po zavedení počátečních vakcín nebo přeočkování objevila ve srovnání s předchozími úmrtnostmi „nadměrná úmrtnost“.

Podle Our World in Data je nadměrná úmrtnostČesky termín používaný v epidemiologii a veřejném zdravotnictví, odkazující na počet úmrtí během krize nad rámec toho, co bychom očekávali za „normálních“ podmínek.

S ohledem na rušivé faktory, jako je sezónnost, vypočítali autoři míru úmrtnosti vakcínou (vDFR) – poměr úmrtí způsobených vakcínou k počtu podaných vakcín. Zjistili, že se pohybuje od 0,02 do 5 % v závislosti na zemi, věku a počtu podaných dávek a že celková vDFR pro všechny věkové kategorie pro všech 17 zemí byla v průměru 0,126 ± 0,004 %.

„Zdá se, že tato zjištění potvrzují argumenty biologů včetně Mikea YeadonaČesky a Sucharity BhakdihoČesky, předpokládající, že s každým dalším vystavením této transfekci[2] se nebezpečí nežádoucích autoimunitních reakcí bude zvyšovat,“ řekl J. Jay CoueyČesky, vědecký pracovník Children’s Health Defense StaffČesky .

Faktory jako sezónní onemocnění mohou analýzu úmrtnosti zkreslovat, protože úmrtnost způsobená příčinami jako například respirační onemocnění má tendenci vrcholit v zimě.

Aby výzkumníci z Correlation sezónnost jako možný zkreslující faktor eliminovali, zkoumali všechna dostupná data ze zemí, které vakcíny zavedly, ale ve kterých k sezónním výkyvům nedochází (rovníkové země), anebo vakcíny/boostery zavedly během léta a účinky tak bylo vidět nejzřetelněji.

K těmto zemím, nacházejícím se v rovníkové oblasti nebo na jižní polokouli nebo kde došlo k zavádění v létě, patřily Argentina, Austrálie, Bolívie, Brazílie, Chile, Ekvádor, Filipíny, Jihoafrická republika, Kolumbie, Malajsie, Nový Zéland, Paraguay, Peru, Singapur, Surinam, Thajsko a Uruguay.

Autoři pracují na rozšíření této analýzy do všech zemí světa, kde jsou data dostupná, řekl Rancourt Defenderu.

Očkování spojené s obdobím vysoké úmrtnosti ve všech zemích

V devíti ze 17 analyzovaných zemí se „přibližně v roce mezi vyhlášením pandemie dne 11. března 2020 a začátkem prvního zavedení vakcíny žádná zjistitelná nadměrná úmrtnost nevyskytla“, uvádí zpráva.

V Austrálii, Filipínách, Malajsii, Novém Zélandu, Paragui, Singapuru, Surinamu, Thajsku a Uruguayi se nadměrná úmrtnost objevila až po zavedení vakcíny.

V dalších osmi zemích – Argentině, Bolívii, Brazílii, Chile, Ekvádoru, Jihoafrické republice, Kolumbii a Peru – lze nadměrnou úmrtnost zaznamenat již před zavedením vakcíny.

Vědci však uvedli: „Ve všech 17 zemích je očkování spojeno s obdobím vysoké úmrtnosti a neexistuje žádná časová souvislost mezi očkováním proti Covidu-19 a úměrným snížením úmrtnosti.“

Všech 17 zemí také vykazuje silnou korelaci zvýšené úmrtnosti s počátkem zavádění vakcíny začátkem roku 2021 a se zavedením přeočkování začátkem roku 2022.

Autoři podtrhují, že tam, kde byla k dispozici data strukturovaná podle věku, byly zjištěny „pozoruhodné časové souvislosti“ mezi rychlým zavedením první dávky a přeočkování a okamžitými vrcholy úmrtnosti ze všech příčin a přechodem k tomu, co Rancourt nazval „novým obdobím úmrtnosti“ a kde úmrtnost zůstala po dlouhou dobu vysoká.

Dokument obsahuje zprávy, grafy a analýzy datových řad různými metodami, ukazujícími časové vztahy mezi vyhlášením pandemie, vakcínami a nárůsty úmrtnosti pro každou jednotlivou zemi.

Přechody mezi obdobími úmrtnosti — úmrtnost v čase (modrá), aplikace vakcíny v čase (oranžová) a průměrná úmrtnost v čase (červená). Datum vyhlášení pandemie 11. března 2020 je v každém grafu zobrazeno svislou šedou čarou. Zdroje dat jsou uvedeny v příloze A studie. Kredit: Rancourt, Baudin, Hickey a Mercier.

Příčinná souvislost, nejen korelace

Autoři tvrdí, že shromážděné důkazy svědčí o příčinné souvislosti mezi vakcínami a vysokou úmrtností.

Nejprve citují pitevní studieČesky, monitorování nežádoucích příhod a recenzované publikace, studie patologií vyvolaných vakcínami, analýzy nežádoucích příhod v průmyslových klinických studiích a kompenzační platbyČesky z globálních programů kompenzace poškození způsobených vakcinací, které shodně  dokládají, že vakcíny proti COVID-19 způsobily mnoho individuálních úmrtí.

Poukazují také na několik studií na úrovni populace, včetně vlastního předchozího výzkumu, které pravděpodobnou příčinnou souvislost prokázaly.

A citují imunologické principy, které mechanismy vážného poškození vakcínami COVID-19 vysvětlují. Autoři se také zabývali a několika navrhovanými alternativami přispěli k vysvětlení špiček úmrtnosti, včetně toho, že jsou způsobeny sezónními výkyvy, vlnami veder, zemětřesením, konflikty, opatřeními proti Covidu-19, všeobecným stavem zdravotnictví nebo výskytem mutací Covidu-19.

„Vlnami“ mutací Covidu-19 špičky vysvětlit nelze, napsali.

Aby tomu tak bylo, musely by nové mutace způsobit vrcholy a nárůsty úmrtnosti současně v 17 zemích, „což je statisticky nemožný jev, pokud přijmeme teorie spontánních virových mutací a kontaktního šíření virových respiračních onemocnění; a u všech výsledných vrcholů úmrtnosti by byla pozoruhodná shoda okolností, že by nastaly právě v době, kdy byly zavedeny posilovací vakcíny.“

Autoři dospěli k závěru, že silná korelace mezi zavedením vakcín a obdobím nových zvýšení úmrtnosti prokazuje kauzalitu podle kritérií „experimentu, současnosti a konzistentnosti“, která stanovil Dr. John IoannidisČesky v dokumentu z roku 2016Česky.

Stejný jev, píší, je pozorován v různém věku a geografickém prostředí (experiment), nárůst úmrtnosti ze všech příčin je synchronní se zavedením vakcíny (současnost) a jev je kvalitativně stejný pokaždé, když k němu dojde (konzistentnost).

Přednostní očkování starších lidí bylo „unáhlené“

Tato „přesvědčivá“ zjištění jsou v rozporu s běžnými tvrzeními, že navzdory svým nepříznivým účinkům vakcíny ve skutečnosti životy zachránily.

Namísto toho autoři píší:

V našem rozsáhlém výzkumu ACM jsme nenašli žádný důkaz, že by vakcíny proti Covidu-19 měly nějaký příznivý účinek. Pokud by měly zabránit přenosu, infekci nebo vážnému onemocnění, pak by po jejich zavedení mělo dojít ke snížení úmrtnosti, nikoli ke zvýšení, jako v každé pozorované starší věkové skupině vystavené rychlému přeočkování.

Studie naopak potvrdila předchozí zjištění autorů, že vDFR roste s věkem exponenciálněČesky. Zjistili, že riziko úmrtí v důsledku injekce proti COVID-19 se za každých 4–5 let stáří zdvojnásobuje, což snižuje věk úmrtí ze všech příčin, včetně rakoviny, zápalu plic a srdečních chorob, přibližně o polovinu.

Zjistili vysoké a na věku závislé hodnoty vDFR u starších lidí, například včetně hodnoty 0,55 % (jedno úmrtí na 180 injekcí) u lidí ve věku 80 a více let v Izraeli nebo až 5 % (jedno úmrtí na 20 injekcí) u lidí ve věku 90 let a více v Chile a Peru.

To znamená, říkají autoři, že neexistuje a nikdy neexistovala žádná věkově strukturovaná data o riziku úmrtnosti, která by zdůvodňovala zdravotní politiku přednostního očkování starších lidí.

„Přednostní očkování starších lidí proti COVID-19 bylo při absenci relevantních údajů unáhlené.“

Brenda Baletti Ph.D. je reportérkou The Defender. Psala a učila o kapitalismu a politice 10 let v programu psaní na Duke University. Je držitelkou titulu Ph.D. v humánní geografii z University of North Carolina v Chapel Hill a magisterský z University of Texas v Austinu.


[1]
IatrogeneseČesky: Zapříčinění onemocnění, škodlivé komplikace nebo jiného špatného účinku jakoukoli lékařskou činností, včetně diagnózy, intervence, chyby nebo nedbalosti

[2]
Transfekce: proces, při kterém je cizí nukleová kyselina zaváděna do eukaryotické buňky za účelem změny genetické výbavy buňky


[PJ]